Klauzula informacyjna RODO - osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka

Opublikowano: 2019-09-10 17:18

Obowiązek informacyjny – dla osób trzecich, od których dane nie są zbierane – osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dzieckaZgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 22 ul. Piwnika Ponurego 3 Bydgoszcz.

 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:
  iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Przedszkole nr 22 ul. Piwnika Ponurego 3, 85 - 791 Bydgoszcz

 3. Celem przetwarzania danych Pani / Pana jest odbiór wychowanka z placówki oświatowej zgodnie
  z nadanym upoważnieniem przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, a także na podstawie przesłanki z art. 6 lit. 1 pkt. c) RODO ( obowiązek prawnie ciążący na administratorze).

 4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa tj.art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

 5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości przekazania wychowanka osobie wskazanej w upoważnieniu wystawionym
  przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

 6. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko,
  nr dowodu osobistego

 7. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 8. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz placówki oświatowej.

 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania wychowanka do placówki oświatowej. Pani / Pana dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu nauki wychowanka w placówce oświatowej.

 10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych;

  2. poprawiania swoich danych osobowych;

  3. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

   1. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

   2. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  1. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe pochodzą z od rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, który wskazał Państwa w upoważnieniu do odbioru wychowanka z placówki oświatowej.

 2. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.