Procedury bezpieczeństwa

 

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych), którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

 

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowiedziecka.

 

3. W godzinach od 6.00 do 7.30 (zgodnie z harmonogramem) rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej. Od godz.7.30 czynne są już wszystkie grupy.

 

4. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli.

 

5. Nauczyciel zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty, czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

 

6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzaćdo przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

 

7. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

 

8. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

9. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewn enależy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.

 

10. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

 

.