Koncepcja Pracy Przedszkola

 

Koncepcja pracy Przedszkola 22 w Bydgoszczy

 

I. Podstawa prawna i źródła opracowania koncepcji:

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach obowiązujących aktów prawnych ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola Nr 22, Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz.U. 2013 poz. 560). Koncepcja pracy przedszkola została zmodyfikowana i przygotowana przez Radę Pedagogiczną oraz zatwierdzona na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2014 r.

 

II. Charakterystyka przedszkola:

 

Przedszkole 22 jest najstarszą placówką wychowania przedszkolnego w Bydgoszczy. Powstało w 1948 roku, w latach 1948-2013 miało swoją siedzibę w budynku przy ul. Paderewskiego 2. We wrześniu 2013 r. zostało przeniesione do samodzielnego budynku przy ul. J. Piwnika Ponurego 3, gdzie obecnie prowadzi swoją działalność. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Przedszkole liczy sześć oddziałów. Liczba dzieci 140.

Oprócz realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego od początku swojej działalności promuje sztukę ludową i prowadzi zajęcia w oparciu o własny program autorski, dotyczący sztuki i kultury ludowej regionu Kujaw, Pałuk, Warmii i Mazur. Posiada oryginalny wystrój w stylu regionalnym, a także stroje ludowe dla dzieci (kujawskie, pałuckie, warmińsko - mazurskie i krakowskie). Przedszkole jest oddalone od głównej ulicy i położone wśród zieleni. W jego sąsiedztwie znajdują się obiekty sportowe i tereny rekreacyjne. Posiada duży, bezpieczny ogród przedszkolny, wyposażony w sprzęt terenowy. Placówka wyposażona jest w przestronne sale i posiada odpowiednią bazę dydaktyczną. Kadra nauczycielska liczy 12 osób, wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie pedagogiczne wyższe magisterskie oraz następujące stopnie awansu zawodowego :

 

nauczyciela dyplomowanego: 5 nauczycielek,

nauczyciela mianowanego: 2 nauczycielki,

nauczyciela kontraktowego: 5 nauczycielek.

 

Przedszkole współpracuje z pobliskimi szkołami i innymi placówkami wychowania przedszkolnego oraz instytucjami kulturalnymi takimi, jak: Dom Kultury nr 5, a także instytucjami wspierającymi rozwój dzieci. W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe takie, jak: rytmika, język angielski i terapia logopedyczna. Oferuje również comiesięczne muzyczne audycje dla przedszkolaków. Na terenie przedszkola organizowane są uroczystości związane z tradycjami świątecznymi.

 

III. Wizja przedszkola:

 

Nasze przedszkole jest instytucją stwarzającą odpowiednie warunki do szeroko rozumianego rozwoju dziecka, zgodnych z jego potrzebami i zainteresowaniami. Jest przedszkolem otwartym na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.

 

IV. Misja przedszkola:

 

Misją naszego przedszkola jest wspomaganie intelektualnego, emocjonalno – społecznego i fizycznego rozwoju dziecka uwzględniając jego możliwości psychofizyczne, indywidualne upodobania i zdolności, szanując jego godność i potrzeby w atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego zrozumienia. Proponujemy dzieciom różnorodne formy działalności sprzyjających rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, w tym edukację regionalną. Ściśle współpracujemy ze środowiskiem rodzinnym i instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci oraz wspierającymi rodziców w wychowaniu dzieci.

 

Dziecko w naszym przedszkolu:

 

Czuje się bezpiecznie, jest radosne, chętnie podejmuje różnorodną działalność sprzyjającą rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, jest kulturalne, empatyczne i tolerancyjne, może liczyć na wsparcie wszystkich pracowników przedszkola.

 

Model absolwenta:

 

Dziecko kończące nasze przedszkole:

 • jest dojrzałe emocjonalnie i przygotowane do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
 • jest wyposażone w system wartości moralnych i norm społecznych,
 • jest zmotywowane do uczenia się i do podejmowania wysiłku intelektualnego,
 • jest twórcze i poszukujące,
 • jest samodzielne ale również potrafi współdziałać w grupie ,
 • jest świadome zagrożeń płynących z otoczenia, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa,
 • jest sprawne fizycznie,
 • jest tolerancyjne,
 • jest wrażliwe ekologicznie i szanujące przyrodę,
 • jest komunikatywne,
 • zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu,
 • zna symbole narodowe,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

Rodzice naszego przedszkola:

 

Współpracują z przedszkolem, czynnie uczestniczą w życiu przedszkola, interesują się osiągnięciami dzieci, otrzymują rzetelną informację na temat rozwoju dziecka jego sukcesów i niepowodzeń, uczestniczą w zajęciach otwartych, otrzymują pomoc specjalistów, wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola, są partnerami zarządzaniu placówką.

 

Nauczyciele naszego przedszkola:

 

Nauczyciele są twórczy, aktywni, otwarci na współpracę ze środowiskiem rodzinnym, specjalistami i środowiskiem lokalnym, wspierają rozwój dziecka, motywują dzieci do udziału w konkursach i przeglądach, rzetelnie diagnozują rozwój dzieci, współpracują w zespołach nauczycielskich, aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki, stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola, doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

 

V. Cele i zadania:

 

I.       Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej:

 • przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa,
 • działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie,
 • realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

II.      Procesy zachodzące w przedszkolu:

 • w przedszkolu wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem,
 • przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań,
 • w przedszkolu funkcjonuje system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci,
 • dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

III.      Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:

 • przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku,
 • w przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicamii wzmacniania ich ról,
 • absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji,
 • działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

IV.     Zarządzanie przedszkolem:

 • praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola,
 • nauczyciele wspólnie planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy,
 • nauczyciele systematycznie uczestniczą w doskonaleniu zawodowym, zdobywaniu wiedzy i umiejętności, która ma wpływ na jakość pracy przedszkola,
 • dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi,
 • warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

VI.    Tradycje przedszkolne:

 

 • Pasowanie na Przedszkolaka,
 • Andrzejki,
 • Mikołajki,
 • Jasełka Bożonarodzeniowa,
 • Wigilia,
 • Bal karnawałowy dla dzieci,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Rodzinne konkursy plastyczne,
 • Kiermasz Wielkanocny,
 • Przeglądy Przedszkolnych Teatrzyków Obrzędowych,
 • Miedzyprzedszkolny Przegląd Piosenki i Tańca Regionalnego,
 • Festyn Rodzinny z okazji Dnia Matki i Ojca,
 • Dzień Dziecka,
 • Wycieczki edukacyjne,

VII.   Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu

 

 • wzbogacanie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,
 • realizacja skutecznego systemu diagnozowania i wspomagania rozwoju dzieci,
 • wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
 • wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,
 • zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
 • zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,
 • zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
 • upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,
 • udział dzieci w konkursach i przeglądach artystycznych,
 • stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne.

VIII.   Elementy składowe koncepcji:

 

 • Roczne plany pracy,
 • Program adaptacyjny,
 • Program wychowawczy,
 • Podstawa programowa,
 • Program wychowania przedszkolnego wybrany przez nauczycieli,
 • Program autorski o charakterze regionalny.

Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.